Need Help ?
Call: +977- 064420105
News Flash

शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विद्यालयले जिशिकामा पेश गर्ने प्रस्तावना पत्रको नमूना

प्रकाशित मिती:  २०७०/१२/२७

शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि जिशिकामा प्रस्तावना पत्र पेश गर्नका लागि विद्यालयहरुलाई यो नमूना उपलब्ध गराइएको छ ।

यो नमूना अन्तिम होइन विद्यालयले आफ्नो अनुकूलता अनुसार फरक ढाँचामा पनि प्रस्तावना पत्र पेश गर्न सक्छ ।