Need Help ?
Call: +977- 064420105
News Flash

दोस्रो चौमासिक निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, पाठ्यपुस्तक, विसुयो, सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण आदि निकासा

प्रकाशित मिती:  २०७३-११-३

१) कम्पोनेन्द्ट नं. २.१५.११.११७.५ ननरन्द्तर नवद्याथी मूल्याङ्कनका लानग आवश्यक सामग्री अनुदान २) कम्पोनेन्द्ट नं. २.१५.११.११२/११३ र २.१५.११.१२१.१ नवद्याथीहरुका लानग पाठ्यपुस्तक अनुदान ३) कम्पोनेन्द्ट नं. २.१५.११.१२१.२ कक्षा ११-१२ माअध्ययनरत तोनकएका लनक्षत वगाका नवद्याथीका लानग पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नवद्यालयलाई अनुदान ४) कम्पोनेन्द्ट नं. २.१५.११.११७.८/२.१५.११.१२२.५.आधारभूत/माध्यनमक तह सञ्चानलत नवद्यालयहरुलाई SIP, क्षमता नवकास, अनभभावक नशक्षा, अनतररिनक्रयाकलाप, आनदका लानग एकमुष्ट अनुदान ५) कम्पोनेन्द्ट नं. २.१५.११.११७.९ आधारभूत तह सञ्चानलत नवद्यालयहरुलाई सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण, Student Report Card, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, बुलेनटन प्रकाशन लगायतका नक्रयाकलाप सञ्चालनका लानग अनुदान