Need Help ?
Call: +977- 064420105

समाचार बिस्तारमा

Flash Entry सम्बन्धी जरुरी सूचना

जिल्लाको Database लाई भरपर्दो र तथ्यपरक बनाउने उद्देश्यका साथ यही २०७३ जेठ १० गतेदेखि १४ गतेसम्म सबै स्रोतकेन्द्रहरुमा Flash Entry सम्बन्धी शिविर सञ्चालन भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सम्बन्धित स्रोतव्यक्तिसँग सम्पर्क गरी आफ्नो पालो परेको दिनमा उक्त शिविरमा विद्यालयको विवरण सहित उपस्थित भई Data Entry गराउनुहुन सम्बन्धित सबै प्रधानाध्यापकहरुका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।